Autor Wątek: Jak rozumieć wyniki  (Przeczytany 45083 razy)

Offline b_angel

 • SPA
 • Uzależniona
 • *****
 • Wiadomości: 5693
 • przewróciło się, niech leży
  • Amazonka_klub
Jak rozumieć wyniki
« dnia: Kwiecień 14, 2013, 05:17:02 pm »
Badanie USG
Bywa, że w  opisie  badania jest informacja o  przewodach gruczołowych, czy zmianach torbielowatych. Dopóki nie ma tam wzmianki  o konieczności wykonania badania mikroskopowego (może to być określenie ,biopsja", ,punkcja", ,PCI", ,BAC", ,BACC"), wystarczy systematyczna samokontrola i zgłaszanie się na badania.
Powodem do  wykonania badania mikroskopowego może być znalezienie w badaniu USG zmian, które  nie mają wyglądu typowej zmiany łagodnej.

Znaleziona zmiana może być  określona jako guzek o nieostrej granicy.

Każdy opisany objaw może, ale  nie musi świadczyć o obecności poważnej choroby, należy wtedy zgłosić się na dalsze badania.

Biopsja cienkoigłowa, którą zaleca lekarz wykonujący USG, najczęściej polega na tym że  igłą (taką samą, jakiej używa się do wykonywania zastrzyków domięśniowych)  nakłuwa się miejsce, które wskazuje sonda ultradźwiękowa. Pobrany materiał  ocenia patolog (pod mikroskopem), poszukując w nim komórek  nowotworowych.
Nawet jeżeli w badaniu mikroskopowym nie znaleziono komórek  nowotworowych, zawsze zalecana jest kontrola.
Najczęściej polecane jest  wykonanie badania USG po 3-6 miesiącach.

Biopsja gruboigłowa - w  wybranych przypadkach konieczne bywa wykonanie biopsji igłą grubszą niż opisana  wyżej. Dotyczy to przeważnie zmian, które w badaniu USG mają wygląd litego,  czyli twardego guzka, lub ich kształt i wygląd nasuwają podejrzenie, że cienką  igłą nie uda się uzyskać wystarczającej ilości tak zwanego materiału do  badania.

Biopsję gruboigłową należy wykonać zawsze wtedy, gdy planowana  jest chemioterapia przedoperacyjna.

Wyniki  biopsji

Badanie mikroskopowe oceniane jest zawsze razem z badaniem  klinicznym i tak zwanymi badaniami obrazowymi.

Jeżeli guzek lub  zgrubienie w piersi ma w badaniu USG bardzo podejrzany wygląd, a biopsja nie  wykazała obecności komórek nowotworowych, to może być konieczne dalsze  postępowanie, np. wycięcie opisanej zmiany - to biopsja  chirurgiczna.

Jeżeli w badaniu mikroskopowym znalezione zostaną komórki  nowotworowe, to konieczna jest pilna konsultacja onkologiczna.

W  większości przypadków po uzyskaniu wyniku badania mikroskopowego zaleca się  systematyczną kontrolę.

Leczenia operacyjnego wymagają tylko te zmiany o  charakterze łagodnym, które gwałtownie zaczęły rosnąć, sprawiają znaczne  dolegliwości lub są duże w stosunku do wielkości całej piersi.

Zawsze,  kiedy wynik badania mammograficznego lub USG wskazuje na obecność zmiany  nowotworowej, a w biopsji cienkoigłowej nie znaleziono komórek nowotworowych,  konieczne jest wykonanie biopsji chirurgicznej. Nie należy wielokrotnie  powtarzać takich biopsji, ponieważ wszystkie one mogą nadal nie dać rzetelnej odpowiedzi na temat charakteru zmiany. Oczekiwanie na kolejny niemiarodajny  wynik jest tylko stratą czasu. W wypadku obecności nowotworu złośliwego ważne  jest szybkie rozpoczęcie właściwego leczenia.

Biopsja chirurgiczna  powinna być wykonywana w wyspecjalizowanym ośrodku. Ważne jest nie tylko  umiejętne wycięcie zmiany z piersi, ale także właściwa ocena uzyskanego  materiału przez wykwalifikowanego patologa.

Od wyniku badania  pooperacyjnego zależy wybranie odpowiedniej metody dalszego postępowania. Przed operacją lekarz powinien wyjaśnić pacjentce, jakie mogą być dalsze etapy leczenia.

Jeżeli zmiana w piersi nie jest wyczuwalna w czasie badania,  konieczne jest oznaczenie jej cienkim drucikiem nazywanym kotwiczką.
Kotwiczkę umieszcza się w podejrzanym ognisku obserwując jej  położenie przy pomocy USG lub mammografii przestrzennej. Bezpośrednio po  założeniu kotwiczki wykonuje się zabieg operacyjny. Chirurg wycina fragment  piersi ze zmianą (guzkiem lub mikrozwapnieniami) i wraz z kotwiczką wysyła go do  pracowni mammograficznej. Prześwietlenie wyciętej tkanki pozwala ocenić, czy zmiana została usunięta w całości i czy nie zdarzyło się odcięcie kawałka  kotwiczki. Dopiero po potwierdzeniu przez radiologa, że
zabieg został  wykonany prawidłowo, chirurg może zakończyć operację.

 Wynik badania  mikroskopowego po takim zabiegu uzyskuje się po kilku dniach i wtedy zapada  decyzja o dalszym postępowaniu.
Jeżeli zmiana w piersi jest większa i  wyczuwalna w czasie badania, to można ja wyciąć w całości i z fragmentu wykonać  tak zwane badanie śródoperacyjne: z szybko zamrożonego fragmentu guzka wycina  się bardzo cieniutkie skrawki tkanki i ogląda przy użyciu mikroskopu.
Jeżeli  w tak wykonanym badaniu znaleziono komórki raka, dalsze postępowanie zależy od  tego, jakie wcześniej poczyniono ustalenia w rozmowie z operowaną  pacjentką.

Wtedy są  dwie możliwości
 Pierwsza to wykonanie tak zwanej  operacji oszczędzającej. Polega ona na wycięciu fragmentu piersi zawierającego  nowotwór oraz węzłów chłonnych z okolicy pachy.
Druga to usunięcie całego  gruczołu piersiowego wraz z zawartością dołu pachowego.
Niezależnie od  rodzaju wykonanej operacji ostateczny wynik badania mikroskopowego jest  najważniejszym elementem niezbędnym do podjęcia   decyzji o dalszym postęowaniu.
Każda operowana pacjentka ma prawo wymagać od swojego lekarza  wyczerpujących informacji na temat swojej choroby. Powinna wiedzieć o wszystkim,  co ma wpływ na wybór dalszego leczenia.

W wyniku badania  histopatologicznego, tj. w mikroskopowej ocenie tkanek wyciętych w czasie  operacji, muszą się znaleźć informacje na temat:
guza nowotworowego
węzłów  chłonnych
 biologicznych cech nowotworu.

Taki wynik, nazywany jest  także raportem patologa. Powstaje on po dokładnym przeprowadzeniu badań  mikroskopowych, po odpowiednim przygotowaniu materiału, jak również wykonaniu  szeregu bardzo specjalistycznych procedur. Może się zdarzyć, że niektóre z nich  mogą być wykonane tylko w bardzo wyspecjalizowanych pracowniach. Z tego powodu  oczekiwanie na ostateczną odpowiedź może zająć 2-3 tygodnie.

W czasie oczekiwania na ostateczny wynik - jeśli nie zrobiono tego przed operacją -  powinno się przeprowadzić inne dodatkowe badania, które odpowiedzą na pytania,  czy proces nowotworowy ograniczony jest tylko do piersi. Pozwoli to na  określenie stopnia zaawansowania nowotworu.

Należy wykonać  tzw.
prześwietlenie klatki piersiowej (płuc)
badania  krwi

dodatkowo:
badanie wątroby (USG lub tomografię  komputerową)
 badanie układu kostnego (izotopowe lub  radiologiczne).

Wynik badania  histopatologicznego

 Informacje o guzie

1. Czy znaleziony guz  jest rakiem?

Większość rozpoznawanych guzków w piersiach to zmiany  łagodne, ale niektóre z nich mogą być złośliwe i wtedy nazywane są rakami.  Patolog pisze zawsze z jakich komórek - łagodnych czy złośliwych zbudowany jest  guz.

Różnice między komórkami tworzącymi przewody mlekowe:

2. Czy  nowotwór nacieka (wrasta) w otoczenie?

 Jeżeli rak piersi rośnie tylko  wewnątrz przewodów mlekowych i nie uszkadza ich tak zwanej błony podstawnej, to  mówimy wtedy o raku in situ lub raku przedinwazyjnym. Może on zajmować rozległy  obszar w piersi lub rosnąć równocześnie w kilku miejscach i bardzo rzadko rozprzestrzenia się poza pierś dając przerzuty.

Większość rozpoznawanych  nowotworów piersi to raki inwazyjne. Komórki nowotworu rosną wewnątrz przewodów  mlekowych, jak również przerywają barierę biologiczną, jaką jest błona podstawna  i wnikają do zdrowej tkanki piersi niszcząc stopniowo otoczenie. Często poprzez  naczynia krwionośne i układ chłonny dają przerzuty.

3. Jak bardzo komórki  rozpoznanego raka są podobne do komórek gruczołowych?

Komórki raka  określane są według trzystopniowej skali. Mówi ona o stopniach zróżnicowania  nowotworu, czyli o tym, jak bardzo podobne do prawidłowych komórek gruczołowych  są komórki nowotworu.

Stopień 1 :Stopień niski.
Komórki dobrze  zróżnicowane.
Komórki raka swą budową są bardzo zbliżone do prawidłowych.  Zwykle ten rodzaj nowotworu rośnie wolno.

Stopień 2: Stopień  pośredni.
Komórki umiarkowanie zróżnicowane.
Rozmnażają się nieco szybciej  i mają tendencję do wzrostu warstwami, podczas gdy komórki prawidłowe rosną  zawsze obok siebie w postaci jednej warstwy.

Stopień 3: Stopień  wysoki.
Komórki słabo zróżnicowane.
Guz powstały z tych komórek ma  nieregularne granice. Komórki rosną w wielu warstwach i rozmnażają się bardzo  szybko.

4. Jak szybko rozmnażają się komórki raka?

 W niektórych  laboratoriach patomorfologicznych oznaczany jest tak zwany wskaźnik wzrostu.  Można obliczyć ile komórek nowotworu jest gotowych do rozmnażania (liczba  komórek w fazie S).
 Innym wyznacznikiem wzrostu jest antygen proliferacyjny  - test Ki-67. Obie te informacje wskazują, czy komórki nowotworu rozmnażają się  z prędkością właściwą komórkom prawidłowym, czy szybciej.

5. Jak duży  jest guz?

Wielkość nowotworu podaje się w centymetrach. Ważny jest  największy wymiar i od niego między innymi zależy miejsce w klasyfikacji stopnia zaawansowania choroby. Wielkość guza oznacza się literą ,T". Cyfry od 1 do 4  mówią dokładniej o wielkości zmiany nowotworowej. Wielkość tę podaje się na  podstawie badań (mammografii czy USG) wykonanych przed operacją. Po badaniu  mikroskopowym w raporcie patologa znajdujemy bardzo szczegółowe określenia  (literka ,p" oznacza, że wykonano badanie mikroskopowe):

pTis - rak  przedinwazyjny (bez określania średnicy),
pT1a - rak nie większy niż 0,5  cm,
pT1b - rak większy niż 0,5 cm, ale nie większy niż 1 cm,
pT1c - rak o  wymiarze od 1 do 2 cm,
pT2 - rak o wymiarze od 2 do 5 cm,
pT3 - rak  większy niż 5 cm.

T4 - guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej lub skórę
 T4a - naciekanie ściany klatki piersiowej (żebra, mięśnie międzyżebrowe, mięsień zębaty przedni, lecz nie mięśnie piersiowe)
 T4b - naciekanie skóry (obrzęk - objaw skórki pomarańczowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uważa się: zaciągnięcie skóry, wciągnięcie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mogą występować w każdym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3)
T4c - T4a i T4b jednocześnie
T4d - rak zapalny (carcinoma inflamatorium)

Trzeba pamiętać, że wielkość guza to ważna cecha, ale bywają małe guzy o dużej dynamice wzrostu oraz wolno rosnące duże guzy - ,łagodne olbrzymy".

6. Czy usunięto cały guz?

Informacja ta  dotyczy przede wszystkim osób, u których wykonano operację oszczędzającą.  Chirurg zawsze stara się usunąć nowotwór wraz z pewnym zapasem zdrowej tkanki.  Patolog zaś musi dać odpowiedź, czy rzeczywiście to się udało i w jakiej  odległości od linii cięcia znajdowały się komórki nowotworowe. W raporcie  patologa granice opisywane są następująco:

LINIA CIĘCIA PRZECHODZI PRZEZ NOWOTWÓR. To oznacza, że margines jest niedostateczny. Koniecznie trzeba wykonać powtórną operację (lub poszerzyć zakres trwającej operacji, jeśli otrzymany  wynik pochodzi z badania doraźnego).

LINIA CIĘCIA WOLNA OD NACIEKU  NOWOTWOROWEGO. To oznacza, że margines
zdrowej tkanki jest  wystarczający. Nie jest potrzebne dalsze miejscowe leczenie  operacyjne.

LINIA CIĘCIA  PRZEBIEGA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE NACIEKU NOWOTWOROWEGO.
Odległość nowotworu od linii cięcia podawana jest w milimetrach i od cech nowotworu zależy  jaką decyzję co do powtórnej operacji podejmie lekarz prowadzący. Istnieją  ośrodki onkologiczne, w których za bezpieczny uznawany jest margines w postaci  jednej zdrowej komórki. W innych granica ta to 2 lub 5 mm.

Określenie  marginesu zdrowej tkanki wokół guza jest bardzo istotne także wtedy, gdy  wykonywana jest operacja całkowitego odjęcia piersi, a nowotwór położony był  bardzo głęboko i istniało podejrzenie, że mógł naciekać ścianą klatki piersiowej.

B. Informacje o węzłach chłonnych

1. Czy znaleziono  komórki nowotworowe w pachowych węzłach chłonnych?

 Najważniejszą  informacją mówiącą o ryzyku rozsiewu choroby nowotworowej, czyli powstania  odległych przerzutów, jest stwierdzenie obecności lub braku komórek  nowotworowych w węzłach chłonnych pachowych.

 Im większa jest liczba  węzłów chłonnych zawierających komórki nowotworowe, tym większe jest ryzyko  wystąpienia nawrotu choroby (pojawienia się przerzutów w innych narządach jak: wątroba, płuca, kości).

 Węzły chłonne stanowią barierę na drodze spływu  chłonki. Limfa (chłonka) opuszcza tkankę gruczołu naczyniami chłonnymi. Układ  naczyń chłonnych łączy się z żylną częścią układu krwionośnego.

Rolą  węzłów chłonnych jest zatrzymanie w swym wnętrzu komórek nowotworowych, aby nie  wydostały się do innych części organizmu.

 Jeżeli w węzłach chłonnych nie  znaleziono komórek nowotworowych - histopatologicznego wyniku badania  histopatologicznego znajdziemy informację wyrażoną symbolem: pN0 lub określenie:  węzły chłonne wolne. Może też być użyte łacińskie sformułowanie lymphonodulitis  reactiva, które oznacza, że w węzłach chłonnych nie znaleziono przerzutów, a tylko odczyn zapalny i reakcję na toczące się zjawiska biologiczne w otoczeniu.  Zawsze musi być podana liczba znalezionych i zbadanych węzłów  chłonnych.

 W przypadku znalezienia komórek nowotworowych, w węzłach  chłonnych mówimy, że są one zajęte. Zależnie od liczby i lokalizacji  szczegółowej zajętych węzłów, używa się określenia: pN1, pN1b, pN1bi, pN1bii,  pNbiii.

 Litera ,p" przed ,N" oznacza, że wykonane zostało badanie  mikroskopowe i wszystkie informacje podane po symbolu ,N" oparte są na danych  uzyskanych właśnie z niego.


 Zawsze określa się liczbę zajętych  węzłów chłonnych w odniesieniu do liczby wyciętych (znalezionych w materiale operacyjnym) i zbadanych, np.1/15 oznacza, że spośród 15 zbadanych, wyciętych  węzłów, przerzuty, czyli komórki nowotworowe znaleziono w jednym z nich. W  raporcie patologa znajduje się sformułowanie po polsku lub po łacinie -  metastases carcinomatosae in lympho nodo - obecność ognisk przerzutowych w  węzłach chłonnych.

 Czasem zdarza się, że nie znaleziono cech przerzutów  w węzłach chłonnych w klasycznym badaniu mikroskopowym, natomiast dodatkowe  badania tzw. immunohistochemiczne lub molekularne wykazały obecność przerzutów o wielkości od 0,2 do 2 mm. Mówimy wtedy o mikroprzerzutach. Wcześniej takiej  informacji nie podawano, ponieważ bardzo niewiele laboratoriów wykonywało tak  specjalistyczne oznaczenia. W najnowszym, obowiązującym dopiero od około roku  systemie klasyfikowania nowotworów, wykonanie tych badań zaznacza się poprzez  symbole pN0 (i-), pN0 (i+), pN0 (mol-), pN0 (mol+) lub też pN1mi.

2. Czy  znaleziono komórki nowotworowe w naczyniach krwionośnych lub chłonnych?

W obrębie piersi znajduje się sieć naczyń krwionośnych i chłonnych, która jest  fragmentem układu naczyniowego całego organizmu. Naczynia tętnicze doprowadzają  do układu krwionośnego składniki odżywcze, a naczynia żylne i limfatyczne służą  do usuwania ,zanieczyszczeń". Jeżeli w naczyniach chłonnych lub krwionośnych  znaleziono komórki nowotworowe, to ryzyko nawrotu choroby, czyli powstania  przerzutów jest większe. W takim wypadku konieczne jest zastosowanie tak zwanego leczenia systemowego. Działa ono na cały organizm, a nie tylko w obrębie gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych.

Celem leczenia systemowego  (pooperacyjnego) jest zmniejszenie ryzyka wznowy.

W raporcie patologa  znaleźć można informację o zatorach z komórek raka w naczyniach chłonnych lub  krwionośnych. Czasem komórki raka znajdują się w obu rodzajach  naczyń.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2013, 05:18:57 pm wysłana przez b_angel »
      Ważną rzeczą jest nie to, co się da­je, ale to, z cze­go się ustępuje.   C.R. Zafon

Offline b_angel

 • SPA
 • Uzależniona
 • *****
 • Wiadomości: 5693
 • przewróciło się, niech leży
  • Amazonka_klub
Odp: Jak rozumieć wyniki
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 14, 2013, 05:25:10 pm »
Ultrasonografia
 Do 35 roku życia badaniem z wyboru jest ultrasonografia. Ultrasonografia pozwala nam w sposób szybki i w większości przypadków jednoznaczny wyjaśnić charakter wyczuwalnych zmian oraz przyczynę dolegliwości. Do badania USG nie jest potrzebne żadne przygotowanie pacjentki.

Mammografia
 Powyżej 35 roku życia badaniem z wyboru jest mammografia. Mammografię wykonujemy w pierwszych 10 dniach cyklu . W zależności od budowy piersi mammografia jest badaniem wystarczającym dla pełnej diagnostyki . W części przypadków konieczne jest wykonanie badań dodatkowych po mammografii np. Zdjęć celowanych, powiększonych, USG piersi oraz różnego rodzaju biopsje. O konieczności wykonania badań dodatkowych decyduje radiolog.

 Mammografia jest badaniem bezpiecznym -dawka promieniowania jest minimalna a jednocześnie najbardziej skutecznym w diagnostyce wczesnych symptomów raka piersi. Badanie może być trochę nieprzyjemne oraz bolesne. Jednak korzyści płynące z badania wielokrotnie przewyższają te niedogodności.

   Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa
 Jest to badanie bezbolesne ,nie wymaga przygotowania. Lekarz pod kontrola USG wykonuje cienką igłą nakłucia zmiany i pobiera komórki do badania pod mikroskopem. Wynik oceny preparatu otrzymujemy po kilku dniach.

Birads
 Coraz częściej spotkają Panie w wynikach opis w skali BIRADS od 0 do 6 Jest to skala oceny zmian występujących w piersiach określająca stopień ryzyka choroby nowotworowej. Celem skali BIRADS jest ujednolicenie opisów badań ,łatwość prowadzenia baz danych  Jak i standaryzacja zaleceń postępowania z pacjentkami.

BI-RADS 0
- taki wynik oznacza, że do końcowej oceny zmiany konieczne jest porównanie aktualnego zdjęcia mammograficznego z poprzednim lub wykonanie dodatkowych badań obrazowych np. mammografii powiększonej, cyfrowej, specjalnych projekcji lub badania ultrasonograficznego.
BI-RADS 1 - wynik negatywny, piersi symetryczne, bez obecności zagęszczeń, dystorsji utkania i podejrzanych zwapnień.
BI-RADS 2 - prawidłowy wynik, podobnie jak BI-RADS 1, ale na zdjęciu widoczne są zmiany łagodne takie jak - zwapniałe włókniakogruczolaki, tłuszczaki, cysty olejowe, galactocele, zmiany o mieszanej gęstości oraz węzły własne, zwapnienia naczyniowe a także dystorja utkania ewidentnie związana z uprzednimi procedurami chirurgicznymi.
Wynik ten oznacza brak zmian złośliwych.
BI-RADS 3 - oznacza zmiany prawdopodobnie łagodne, ryzyko złośliwości dla takich zmian powinno być mniejsze niż 2%, wymagane jest badanie kontrolne w okresie 6 miesięcy - najlepiej mammografia obu piersi. Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim: dobrze ograniczone lite obszary bez obecności zwapnień, ogniskową asymetrię utkania oraz skupisko drobnych okrągłych mikrozwapnień.
Tej kategorii nie powinno się stosować do opisu zmian badalnych palpacyjnie.
BI-RADS 4 - oznacza zmianę podejrzaną, która powinna zostać zweryfikowana w biopsji.
Prawdopodobieństwo złośliwości zmiany powinno być tu większe niż w przypadku kategorii 3.
Możemy tu wyróżnić trzy podkategorie, a mianowicie:
4A - zmiany wymagające weryfikacji ale z niewielkim prawdopodobieństwem złośliwości, po biopsji wskazane badanie kontrolne za 6 miesięcy, typowo mogą to być palpacyjne zmiany w obrazie ultrasonograficznm odpowiadające gruczolakowłókniakowi, torbiele badalne palpacyjnie lub ropnie.
4B - zmiany z pośrednim potencjałem złośliwości, obserwacja jest możliwa w przypadku zmian o typie gruczolakowłókniaka o nieostrych marginesach lub martwicy tłuszczowej. W przypadku brodawczaka wskazane jest wycięcie.
4C - obraz wysoce podejrzany, ale bez klasycznych oznak złośliwości np. lity obszar o nieregularnych obrysach, nowe skupisko pleomorficznych zwapnień.
BI-RADS 5 - wysokie prawdopodobieństwo zmiany o charakterze złośliwym (>95%). Wskazane jest chirurgiczne usunięcie takiej zmiany bez uprzedniej biopsji - wyjątek stanowi leczenie chirurgiczne z oznaczeniem węzła wartownika lub kwalifikacja do neoadiuwancyjnej chemioterapii. Przykładem obrazów zaliczanych do tej kategorii są: spikularny guzek o nieregularnych obrysach, spikularny guzek z pleomorficznymi zwapnieniami.
BI-RADS 6 - ta kategoria jest zarezerwowana dla zmian złośliwych, zweryfikowanych w biopsji wdrożeniem definitywnego leczenia (takiego jak mastektomia, wycięcie miejscowe, radioterapia etc.).
Mammografię w przypadku tego typu zmian wykonuje się celem ponownej oceny piersi po wykonanej biopsji oraz celem oceny odpowiedzi na chemioterapię neoadiuwancyjną przed zabiegiem chirurgicznym.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2013, 06:09:19 pm wysłana przez b_angel »
      Ważną rzeczą jest nie to, co się da­je, ale to, z cze­go się ustępuje.   C.R. Zafon

Offline b_angel

 • SPA
 • Uzależniona
 • *****
 • Wiadomości: 5693
 • przewróciło się, niech leży
  • Amazonka_klub
Odp: Jak rozumieć wyniki
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2013, 06:03:42 pm »
Co to są tak zwane "HER-y"?
Każda komórka na swojej powierzchni posiada receptory - cząsteczki umożliwiające odbiór sygnałów z otoczenia i przekazywanie ich do wnętrza komórki. Dzięki takim sygnałom komórka może prawidłowo funkcjonować, rosnąć i dzielić się. Jednym z takich receptorów jest HER2, receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (ang. /human/ /epidermal growth factor receptor 2/). Związanie czynnika wzrostu do tego receptora powoduje pobudzenie komórki do wzrostu i podziału. Niestety w przypadku komórek nowotworowych kontrola tych procesów jest zaburzona. Związane jest to z *amplifikacją* genu kodującego cząsteczkę receptora, czyli zwiększoną liczbą kopii genu w jądrze komórki oraz nadmierną ilością (*nadekspresją*) cząsteczek receptora na powierzchni komórki. Powoduje to ciągłe przekazywanie sygnału wzrostu do jądra komórki, czego efektem jest niekontrolowany podział komórki, powstanie i szybki wzrost nowotworu.

Jakie znaczenie ma obecność HER2?
Wykazano, że w 25-30% przypadków raka piersi obserwuje się zwiększoną liczbę cząsteczek receptora HER2 i ma to jednocześnie związek z agresywniejszym charakterem raka oraz gorszym rokowaniem dla pacjentów, u których stwierdzono przerzuty do węzłów chłonnych.

Jak oznacza się HER2?
Ocenę stanu receptora HER2 przeprowadza się obecnie dwiema metodami. Metoda immunohistochemiczna (IHC) pozwala na ocenę ilości białka HER2 na powierzchni komórki. Metoda ta jest powszechnie stosowana, stosunkowo tania, a wynik podawany jest w czterostopniowej skali: 0 ( negatywny), 1+ ( status ujemny), 2+ ( granicznie pozytywny), 3+ (dodatni). Jednoznaczna ocena statusu receptora HER2 jest utrudniona w grupie granicznej (2+), ponieważ analiza immunohistochemiczna opiera się na subiektywnej ocenie natężenia odczynu barwnego i dlatego należy dodatkowo wykonać badanie FISH w celu precyzyjnej oceny ilości kopii genu kodującego receptor HER2.

Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ *FISH *(ang. /fluorescence in situ hybridization/) łączy metody biologii molekularnej i cytogenetyki. Umożliwia wykrycie najmniejszych zmian w strukturze i liczbie chromosomów, a także pozwala na precyzyjną lokalizację wybranych sekwencji w genomie. Do analizowanego fragmentu chromosomu przyłącza się sonda molekularna (krótka cząsteczka DNA) wyznakowana barwnikiem fluorescencyjnym. Sonda łączy się tylko do ściśle określonej sekwencji, a po powstaniu połączenia i usunięciu niezwiązanej sondy, preparat ogląda się pod mikroskopem i zlicza się sygnały pochodzące od przyłączonych sond. W prawidłowych komórkach znajdują się 2 kopie genu, a jeśli komórka znajduje się w fazie podziału ilość ta podwaja się ( 4 kopie). Prawidłowa liczba kopii określana jest jako brak amplifikacji i jest opisywane jako ujemny status receptora HER2. Jeśli w komórce znajduje się 5-10 kopii mamy do czynienia z amplifikacją niską, a powyżej 10 kopii z amplifikacją wysoką. W takiej sytuacji status receptora HER2 określany jest jako dodatni.
      Ważną rzeczą jest nie to, co się da­je, ale to, z cze­go się ustępuje.   C.R. Zafon

Offline b_angel

 • SPA
 • Uzależniona
 • *****
 • Wiadomości: 5693
 • przewróciło się, niech leży
  • Amazonka_klub
Odp: Jak rozumieć wyniki
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2018, 07:29:48 pm »
 • Podtypy biologiczne (molekularne) inwazyjnego raka piersi zgodnie z zaleceniami St. Gallen 2011:
  • luminalny A – ER, PrR +; HER2 -; Ki-67<14%,
  • luminalny B (HER2-ujemny) – ER, PrR +; HER2 -; Ki-67>14%
  • luminalny B (HER2-dodatni) – ER, PrR +, HER2 +; Ki-67 - każdy
  • HER2-dodatni (nieluminalny) – ER, PrR, -; HER2 +; Ki-67 - każdy
  • trójujemny (bazalny, przewodowy) – ER, PrR, HER2 -; Ki-67 - każdy
  • specjalne typy molekularne (biologiczne) raka piersi  [rak sitowaty, cewkowy, śluzowy, apokrynowy, rdzeniasty, gruczołowy torbielowaty, metaplastyczny]:
  •       - hormonozależny – ER, PrR +; HER2 -; Ki-67 - każdy,     
  •       - hormononiezależny – ER, PrR -; HER2 -; Ki-67 - każdy.
  .
 • Propozycje uzupełniającego leczenia w zależności od swoistego podtypu wczesnego raka piersi:
  • luminalny A – terapia hormonalna,
  • luminalny B (HER2-ujemny) – terapia hormonalna, antracykliny i taksany,
  • luminalny B (HER2-dodatni) – terapia hormonalna, antracykliny i taksany, leczenie antyHER2,
  • HER2-dodatni (nieluminalny) – antracykliny i taksany, leczenie antyHER2,
  • trójujemny (przewodowy) – środki alkilujące (głównie cyklofosfamid, dopuszczalne są antracylkiny i taksany),
  • hormonozależny – terapia hormonalna,
  • hormononiezależny – środki alkilujące (głównie cyklofosfamid, dopuszczalne są antracylkiny i taksany).
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2018, 10:26:45 pm wysłana przez b_angel »
      Ważną rzeczą jest nie to, co się da­je, ale to, z cze­go się ustępuje.   C.R. Zafon

Offline b_angel

 • SPA
 • Uzależniona
 • *****
 • Wiadomości: 5693
 • przewróciło się, niech leży
  • Amazonka_klub
      Ważną rzeczą jest nie to, co się da­je, ale to, z cze­go się ustępuje.   C.R. Zafon